Boys Varsity Track · Boys Varsity Track finishes 1st place at Preston, Skyline, Highland


Mens Varsity
1. Twin Falls 212
2. Skyline (ID) 177
3. Preston 131
4. Highland – P 28